Zavřít
Upozornění
Pro hru o reálné peníze musíte být přihlášen
Pro hru o reálné peníze musíte mít dokončenou internetovou registraci
Pro hru o reálné peníze musíte mít vyplněnou přezdívku.

Noteikumi

SATURS: 

TOTALIZATORA NOTEIKUMI

KAZINO NOTEIKUMI

 

INTERAKTĪVĀ TOTALIZATORA UN DERĪBU ORGANIZĒŠANAS NOTEIKUMI

 

1. Vispārējie noteikumi

1.1.   Termini

 

1.1.1.  Visiem šeit lietotajiem terminiem saskaņā ar Noteikumiem ir šāda nozīme:

o    „Kompānija” - SIA JOKER LTD.

o    „Vietne” - www.synottip.lv, interneta adrese, kur tiek organizētas azartspēles.

o    „Lietotājs” - klients, kurš ir reģistrējies Vietnē uz izmanto tās pakalpojumus.

o    „Lietotājvārds” - Lietotāja izvēlēts vārds sadarbībai ar Kompāniju.

o    „Lietotāja profils“ – katram Lietotājam tā reģistrācijas brīdī tiek izveidots atsevišķs profils Vietnē. Lietotāja profils satur informāciju par Lietotāja personas datiem, Lietotāja kontaktinformāciju, Lietotāja bankas konta numuru, informāciju par Lietotāja dalībai totalizatorā reģistrētajiem kuponiem, veiktajām transakcijām un Laimestu vēsturi. Lietotāja profils satur Lietotāja kontu.

o    „Lietotāja konts” - Lietotāja profila sadaļa, kurā Lietotājs var uzglabāt limitētus naudas līdzekļus, izmantot tos Likmju veikšanā un saņemt Laimestus.

o    „Likme” - naudas summa, ar kuru tiek riskēts, izmantojot Vietnes pakalpojumus.

o    „Iemaksa” - naudas summa, kuru Lietotājs pārskaita uz Kompānijas bankas kontu, kuru vēlāk Kompānija pārvieto uz Lietotāja Konta.

o    „Izmaksa” - naudas summa, kuru Lietotājs pieprasa kompānijai pārskaitīt no Lietotāja Konta uz savu reģistrācijas procesā norādīto bankas kontu.

o    „Maksimālā likmes noteikšanas metode”- ierobežojumi, maksimāli iespējamajām likmēm vai transakciju skaitam 24 stundu laikā.

o    “Kupons” – kompānijas sagatavots dokuments, kas apliecina Lietotāja veiktās likmes.

o    “Notikums” – prognozējami sporta, izklaides, politikas vai citi notikumi, uz kuriem var veikt Likmes.

o    “Koeficients” – noteikts skaitlis, kura reizinājums ar Likmi Uzvaras gadījumā veido Laimestu.

o    “Prognoze” –iespējamais notikuma iznākums.

o    “Likmes rezultāts” – oficiāli dokumentēts notikuma iznākums.

o    “Totalizators” –  azartspēle, kurā tās dalībnieks piedalās, veicot Likmi un izsakot Prognozi par viena vai vairāku Notikumu iestāšanos, iestāšanās iespējamību vai neiespējamību vai par jebko, kas var izrādīties patiess vai nepatiess, un iegūt Laimestu.

o    „Interaktīvā azartspēle“ - azartspēle, kurā spēlētājs var piedalīties, izmantojot interneta sakaru pakalpojumus

o    “Uzvara” – Prognozes atbilstība Likmes rezultātam.

o    “Laimests” – konkrēta summa, kas ir Likmes summas reizinājums ar Koeficientu.

o    „Baņķieris“ – Prognoze, kas tiek ietverta visās Sistēmas grupās.

                          1.1.2.  Šie Noteikumi regulē Kompānijas Vietnes pakalpojumu izmantošanas kārtību un tie attiecas uz visiem Lietotājiem. Turpmāk tekstā – Noteikumi.

1.1.3.  Kompānija nodrošina Interaktīvo azartspēļu pakalpojumus.

1.1.4.  Vietnē Noteikumi ir tulkoti vairākās valodās, taču tikai Noteikumiem latviešu valodā ir juridisks spēks starp Lietotāju un Kompāniju. Nesaskaņu gadījumā starp Noteikumu tekstiem tiks ņemti vērā Noteikumi latviešu valodā.

1.1.5.  Kompānija nav atbildīga par saistību neizpildi vai to nesavlaicīgu izpildi, ja to cēloņi ir vispārzināmie nepārvaramas varas apstākļi (streiki, dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri u.tml.) vai jebkādi citi apstākļi, kas iepriekš nebija zināmi un ko Kompānija saprātīgiem līdzekļiem nespēj kontrolēt vai novērst.

1.1.6.  Kompānija darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem. Visi strīdi, kas varētu būt saistībā ar šiem Noteikumiem, tiek risināti savstarpēji vienojoties. Ja savstarpēji vienojoties strīdu neizdodas atrisināt, tas risināms tiesā saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

1.1.7. Sūdzības un pretenzijas Kompānija pieņem 30 dienu laikā no Likmes rezultāta paziņošanas dienas. Sūdzību var iesniegt: mutiski pa tālr. 67321251 darba dienās no 8:00 līdz 16:30; elektroniski rakstveidā, nosūtot elektroniski uz e-pastu joker@joker.lv; rakstiski,pa pastu nosūtot uz uzņēmuma biroju vai iesniedzot personīgi Katrīnas ielā 12, Rīgā, LV -  1045. Sūdzības tiek izskatītas un atbildes sniegtas 15 darba dienu laikā no to saņemšanas brīža.1.1.8.  Kompānijas darbības atbilstību LR normatīvajiem tiesību aktiem kontrolē Latvijas Republikas Izložu un Azartspēļu uzraudzības Inspekcija, kas atrodas: Rīgā, Stabu iela 18, LV-1011, http://www.iaui.gov.lv/.

1.1.9.  Kompānija jebkurā brīdī var mainīt, labot vai papildināt Noteikumus, iepriekš saskaņojot izmaiņas ar attiecīgajām LR Valsts institūcijām. Izmaiņas stājas spēkā, kad iepriekšminētās institūcijas tās apstiprina un tās tiek publicētas Vietnē.

 

1.2.   Reģistrēšanās noteikumi

 

1.2.1.  Tikai reģistrēti Lietotāji drīkst izmantot Vietnes pakalpojumus.

1.2.2.  Lietotājs reģistrējoties norāda  šādu informāciju:

1.2.2.1.     vārds;

1.2.2.2.     uzvārds;

1.2.2.3.     personas kods;

1.2.2.4.     dzimšanas datums;

1.2.2.5.     bankas un IBAN konta informācija;

1.2.2.6.     dzīvesvietas adrese, pasta indekss un pilsēta;

1.2.2.7.     kontakttālrunis;

1.2.2.8.     e-pasta adrese;

1.2.2.9.     lietotājvārds un parole;

1.2.2.10.    maksimālā likmes noteikšanas metode;

1.2.2.11.    apstiprinājums, ka vēlas saņemt Kompānijas sūtītos informācijas, piedāvājuma un reklāmas e-pastus;

1.2.2.12.    apstiprinājums, ka Lietotājs ir vismaz 18 gadus vecs;

1.2.2.13.    apstiprinājums, ka Lietotājs ar Noteikumiem ir iepazinies, izpratis un piekrīt tiem.

1.2.3.  Pēc reģistrācijas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, Kompānija 3 (trīs) dienu laikā veic personas datu un vecuma verificēšanu, kur, aizdomu gadījumā, tā var pieprasīt papildus personas apliecinošu dokumentu kopijas un bankas konta izrakstus. Kā arī Kompānija var veikt papildus pārbaudes, lai pārliecinātos sniegtās informācijas un maksājumu datu patiesumu. Kompānija arī savas informācijas robežās pārbauda, vai persona nav izslēgta no interaktīvo azartspēļu reģistra.

1.2.4.        Kompānija nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona ir uzzinājusi Lietotāja piekļuves pamatinformāciju un izmantojusi Lietotāja kontu.

1.2.5.            Lietotājam ir nekavējoties jāinformē Kompānija par savu personas datu, kas norādīti reģistrācijas brīdī, izmaiņām, kontaktinformācijas  un bankas konta maiņu.

1.2.6.  Reģistrēties, veikt Likmes un izmantot Vietnes pakalpojumus drīkst tikai personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu.

1.2.7.  Lietotāja kontu reģistrēt drīkst tikai ar saviem personas datiem un to izmantot un likt Likmes drīkst tikai tās Lietotāja konta īpašnieks.

1.2.8.  Lietotājs nedrīkst izpaust Lietotāja konta piekļuves pamatinformāciju: Lietotājvārdu un Paroli, citām personām. Ja Lietotājam ir radušās aizdomas, ka trešajai personai ir piekļuve Lietotāja kontam, Lietotājs par to nekavējoties informē Kompāniju, nosūtot paziņojumu uz  info@synottip.lv, zvanot pa tālruni 20200693, vai informējot klientu atbalsta speciālistu Synottip live čatā. Ja Kompānijai rodas aizdomas, ka Lietotāja kontu izmanto trešā persona, Kompānijai  ir tiesības Lietotāja kontu „iesaldēt“, t.i. uz laiku liegt Lietotāja konta darbību, līdz faktu un informācijas noskaidrošanai.

 

1.2.9.  Aizliegts likt Likmes trešo personu vārdā. Kompānija patur tiesības šīs Likmes anulēt.

1.2.10.  Kompānijai ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt un pārliecināties par Lietotāja reģistrēšanās procesā sniegtajiem datiem.

1.2.11.  Kompānija patur tiesības atteikt jauna Lietotāja reģistrāciju, bloķēt vai slēgt Lietotāja kontu nepaskaidrojot iemeslus.

1.2.12.      Viena persona nedrīkst reģistrēt vairāk par vienu Lietotāja kontu, ja tiek konstatēts fakts, ka Lietotājam ir vairāki Lietotāja konti un tie ir tikuši lietoti, lai neievērotu Noteikumus vai limitus, Kompānija patur tiesības bloķēt visus Lietotāja kontus un anulēt limitu pārsniedzošās Likmes vai arī visas Likmes un Laimestus.

1.2.13.      Katrai adresei drīkst būt tikai viens Lietotāja konts, ja tie ir vairāki, tad par to jāziņo Kompānijai. Ja Kompānijai netiek par to ziņots, tā ir tiesīga anulēt daļu vai visas Likmes un Laimestus, kas ir veiktas no šīs adreses visiem Lietotāju kontiem.

1.2.14.      Lietotāja konta anulēšanas vai bloķēšanas gadījumā Kompānija patur tiesības līdzekļu izmaksu veikt tikai pēc to izcelsmes konstatēšanas.

1.2.15.      Kompānija katram Lietotājam var uzstādīt, vai mainīt jebkādus limitus nepaskaidrojot iemeslus.

1.2.16.     Lietotājam ir tiesības, nosūtot Kompānijai attiecīgu paziņojumu, pieprasīt, lai viņam tiktu liegta iespēja spēlēt Kompānijas organizētās interaktīvās azartspēles. Paziņojuma veidlapa pieejama spēlētāja izveidotajā kontā.  Pēc šāda paziņojuma saņemšanas Lietotājam tiek bloķēts konts un liegta iespēja spēlēt Kompānijas organizētās azartspēles vismaz 12 mēnešus.

1.3.   Iemaksas noteikumi

 

1.3.1.  Lietotājs drīkst papildināt savu Lietotāja kontu, tikai uz sava vārda reģistrēta bankas konta vai kredītkartes ar vienu metodēm: Swedbank vai SEB internetbanka, kredītkarte vai bankas pārskaitījums.

1.3.2.  Maksimālā vienas Iemaksas summa ir EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti eiro), bet maksimālā diennakts Iemaksas summa ir EUR 8000 (astoņi tūkstoši eiro).

1.3.3.  Minimālā vienas Iemaksas summa ir EUR 10 (desmit eiro).

1.3.4.  Naudas līdzekļu plūsma notiek tikai eiro valūtā.

 

                  2.       Likmju  noteikumi

2.1.   Notikumi un Likmju veikšana

 

2.1.1.  Kompānija publicē Likmes šādiem Notikumu veidiem:

2.1.1.1.       sporta sacensības un sacīkstes;

2.1.1.2.       citi Notikumi, kas izraisa sabiedrības interesi, ja Likmju veikšana nav pretrunā ar ētikas principiem.

2.1.2.   Kompānija galvenokārt publicē Likmju veikšanas iespējas:

2.1.2.1.       Likmes veikšana ar diviem vai vairākiem iespējamiem rezultātiem;

2.1.3.  Kompānija publicē Likmes, balstoties uz oficiāliem sporta asociāciju, organizāciju, turnīru rīkotāju avotiem un citiem oficiāliem materiāliem.

2.1.4.  Neskaidrību vai Likmes neviennozīmīgas identifikācijas gadījumā, Lietotājam jāpieprasa papildus informācija Kompānijai pirms Likmes veikšanas. Sūdzības par nepareizu identifikāciju (identiski vārdi, neviennozīmīgas nominālvērtības, saīsinājumi, Likmes temata nepareiza interpretācija, u.c.) netiks ņemtas vērā pēc Likmes pieņemšanas.

2.1.5.  Kompānija publicē Likmes Vietnē.

2.1.6.  Kompānijai nav pienākums nodrošināt Lietotāju ar papildus informāciju par Notikumiem (informācija par neitrālu spēles segumu, virsmas tipu, savainojumiem utt.)

 

2.2.   Koeficienti

 

2..1.  Koeficientiem ir mainīgas vērtības. Kompānija pastāvīgi atjauno Koeficientus, balstoties uz Likmju individuālajiem rezultātiem, Likmju skaitu un veidu. Koeficientu izmaiņas neietekmē jau pieņemtās Likmes.

2.2.2.  Koeficienti tiek publicēti nepārtraukti. Koeficienti tiek reģistrēti Kompānijas centrālā datora atmiņā, kad Likme ir pieņemta un derīga.

2.2.3.  Pēc Likmes pieņemšanas Kompānija izvieto reģistrētos Koeficientus centrālā datora atmiņā.

2.2.4.  Kompānija var procentuāli palielināt dažus Koeficientus, lai palielinātu interesi par Notikumiem. Kompānijai iepriekš publicē šos Notikumus un reģistrē tos Kompānijas datu bāzē.  

 

2.3.   Prognozes

 

2.3.1.  Kompānija publicē  iespējamos Notikumu iznākumus kā Prognozes (piemēram, Prognoze – mājinieku komandas uzvara). Kompānijai jāpublicē Likmju  Prognožu Koeficienti.

2.3.2.  Ja Notikuma iznākumu nevar noteikt, tad Prognoze tiek atcelta un Koeficientu pārvērš par 1.

2.3.3.  Dubultiespējas Prognoze – vairākas iespējamas Prognozes. Laimestu iegūst, kad vismaz viena no izvēlētajām Prognozēm sakrīt ar dubultiespējas Likmes rezultātu.

2.3.4.  Kompānija galvenokārt publicē šāda veida dubultiespējas Prognozes:

2.3.4.1.       Dubultiespējas Likmju Prognoze uz diviem no trim Likmju rezultātiem (piemēram, mājinieku komandas uzvara vai neizšķirts);

2.3.4.2.       Dubultiespējas Prognoze attiecībā uz Likmes rezultātu intervāliem ar skaitlisko vērtību (piemēram, no 1-ās līdz 5-ai vietai).

 

2.4.   Kombinēta likme

 

2.4.1  Kombinēta likme – Likme uz diviem vai vairākiem, savstarpēji nesaistītiem Notikumiem.

2.4.2.  Prognozes neatkarību nosaka Kompānija, pieņemot Likmi. Gadījumā, ja Kompānija uzskata, ka Kombinēto likmi veido savstarpēji saistīti Notikumi, Likme var tikt atcelta.

2.4.3.  Kombinētās likmes Laimests tiek noteikts, kad visi Kombinētas likmes rezultāti sakrīt ar Prognozi.

2.4.4.  Kombinētas likmes gala Koeficients ir identisks ar visu Prognožu Koeficientu reizinājumu Kuponā.

 

2.5.   Sistēma

 

2.5.1.  Sistēmas likme ir vairāku Likmju veikšanas veids vienā Kuponā. (Turpmāk “Sistēma”).

2.5.2.  Daļa Laimesta tiek iegūts, ja vismaz viena Prognoze no Sistēmas ir noteikta pareizi. Ja vairākas Prognozes ir precīzas, tad Laimesti summējas.

2.5.3.  Kompānija galvenokārt piedāvā Sistēmas no divām, trim, četrām un vairāk Prognozēm.

2.5.4.  Sistēmas likmē var pievienot līdz 20 Notikumiem. Pirmie 12 Notikumi sadalās pa grupām, nākamie automātiski kļūst par Baņķieriem.

 

2.6.   Likmju un Laimestu ierobežojumi

 

2.6.1.  Likmei uz vienu Kuponu vienmēr jābūt noapaļotai līdz eiro simtdaļai.

2.6.2.  Minimālā Kupona Likme ir € 0,10.

2.6.3.  Laimests ir atkarīgs no Notikumu skaita vienā Kuponā.

 

 

Notikumu skaits

Maksimālais Laimests (€)

Notikumu skaits

Maksimālais Laimests (€)

1-2

5000

19-22

120 000

3-5

20 000

23-28

125 000

6-9

40 000

29-35

130 000

10-14

70 000

36-50

150 000

15-18

100 000

 

 

 

2.6.4  Maksimālais Kupona Laimests ir € 150 000. Ja Laimests pārsniedz šo summu, Kompānija izmaksā maksimālo pieļaujamo Laimestu € 150 000 apmērā.

2.6.5.  Kompānija var noteikt dažādus Likmju un Laimestu ierobežojumus attiecībā uz Likmju pieņemšanas īpašajām metodēm un Likmju veidiem.

 

2.7.   Likmju pieņemšana

 

2.7.1.  Interaktīvā totalizatora Likmes, tiek pieņemtas izmantojot internetu, pamatojoties uz Lietotāja reģistrācijas datiem.

2.7.2.  Lietotājam, lai veiktu Likmi, jāautorizējas sistēmā izmantojot savu Lietotājvārdu. Pēc Lietotāja identitātes pārbaudes, Kompānija pieņem lēmumu par Likmes pieņemšanu vai noraidīšanu.

2.7.3.  Likmes veikšanas gaitā, Likme tiek apmaksāta no Lietotāja konta.

2.7.4.  Likme tiek pieņemta brīdī, kad tā tiek reģistrēta Kompānijas sistēmas datu bāzē.

2.7.5.  Lietotājs tiek informēts, ka Likmes tiek pieņemta vai noraidīta Kompānijas Vietnē bez nepamatotas kavēšanās.

2.7.6.  Kompānija var apturēt jebkura veida Likmju pieņemšanu jebkurā laikā un aizliegt Kombinētas likmes vai citādi ierobežot dažas Likmju veikšanas iespējas (ierobežot Likmes summu, noteikt Laimestu ierobežojumus utt.). Turklāt Kompānija var noraidīt jebkuru Likmi.

2.7.7.  Likmes uz konkrētajiem Likmju veidiem ir jāpieņem līdz Kompānijas noteiktam termiņam; tomēr, ne vēlāk kā pirms Notikuma vai tās daļas (piem., periods/ puslaiks), uz kuru attiecas Likme, sākuma. Attiecībā uz Likmju veidiem, kas ir identificēti kā LIVE Likmes, Kompānija var pieņemt Likmes arī Notikuma norises laikā.

2.7.8.  Gadījumā, ja Lietotājs veic vairākas identiskas Likmes, šādas Likmes tiks apstrādātas kā viena Likme, ietverot Laimesta ierobežojumus, saskaņā ar sadaļu 2.6.

2.7.9.        Kompānija patur tiesības anulēt Likmi, laimestu vai neizmaksāt akcijas likmju atlīdzību ja radušās aizdomas par divu vai vairāku Lietotāju nelikumīgu vienošanos (t.i.tai skaitā, bet ne tikai  likmju veikšana uz viena un tā paša notikuma pretējiem vai dažādiem rezultātiem, lai nodrošinātu maksimālu personīgo finansiālo labumu).

2.7.10.      Ja Lietotājs nav ievērojis Vietnes noteikumus un guvis laimestu vai citus labumus, Kompānija ir tiesīga „iesaldēt“ lietotāja kontu līdz lietas faktisko apstākļu noskaidrošanai vai Lietotāja kontu bloķēt.

2.7.11.  Kompānija var atcelt Likmi ja:

2.7.11.1. Lietotājs neiesniedza nepieciešamos datus vai dati ir nekorekti;

2.7.11.2. nav nodrošināta Likmes apmaksa;

2.7.11.3. Likmju pieņemšanas laiks beidzies;

2.7.11.4. Likmju pieņemšana dotajam Likmju veidam ir pārtraukta vai ierobežota.

2.7.12.      Gadījumā, ja Kompānija nespēj atcelt Likmi situācijā, kad tas ir obligāti jāizdara saskaņā ar:

2.7.12.1.      punktu 2.7.11.1. vai 2.7.11.2., - tādas likmes atzītas par nederīgām un Likmes summa tiek atgriezta Lietotājam;

2.7.12.2.      punktu 2.7.11.3. vai 2.7.11.4. - Prognoze nav derīga, Likme atcelta;

2.7.12.3.      punktu 2.4.2. - Kompānija var pārvērst Koeficientus par 1 dažām Prognozēm, garantējot, ka Prognozes būs neatkarīgas.

2.7.13.      Kompānijai ir tiesības nepieņemt Likmi no personas, kura pārkāpj Noteikumus. Ja Likme ir apturēta ārkārtējo apstākļu dēļ, Lietotājs nav tiesīgs prasīt kompensāciju par zaudējumiem vai izvirzīt citas prasības, kuras nav aprakstītas Noteikumos.

2.7.14.      Katram Lietotājam Lietotāja profilā ir pieejams veikto Likmju pārskats. Pārskatu var izmantot katrs Lietotājs Likmju monitoringam.

2.7.15.      Domstarpību par pieņemtām Likmēm gadījumā, Kompānijas ieraksti tiek uzskatīti par izšķirīgiem.

2.7.16.      Dalība totalizatora spēlē tiek uzsākta tiklīdz Lietotājs ir uzlicis Likmi.

2.8.   LIVE Likmes

 

2.8.1.  Likmes, kuras pieņemtas pēc Notikumu sākuma, kā arī Notikumu gaitā tiek sauktas par LIVE Likmēm.

2.8.2.  Attiecībā uz iepriekš un konkrēti definētiem (LIVE) Likmju veidiem, Kompānija var pieņemt Likmes sacensību vai spēļu gaitā. Individuālo Prognožu Koeficienti tiek nepārtraukti pārskatīti un vienmēr ir spēkā brīdī, kad Likme ir pieņemta. Likme, kas satur vismaz vienu Prognozi, kas attiecas uz LIVE Notikumu, tiek uzskatīta par LIVE Likmi.

 

2.9.   Bez riska LIVE Likmes

 

2.9.1.  Bez riska LIVE Likmes ir vienkāršas (Kuponā viens Notikums) sporta likmes, kas veiktas sporta Notikuma gaitā (LIVE sadaļā).

2.9.2.  Bez riska LIVE Likmes drīkst veikt tikai reģistrēti Lietotāji.

2.9.3.  Bez riska LIVE Likmes zaudējuma gadījumā, Lietotājs saņem daļēju vai pilnu Likmes summu sava Kontā 72 stundu laikā atpakaļ no Likmes rezultāta publiskošanas brīža.

2.9.4.  Bez riska LIVE Likmes Uzvaras gadījumā, Lietotājs saņem Laimestu.

2.9.5.  Bez riska LIVE Likmes akcijas ietvaros no viena Konta, mājsaimniecības vai IP adreses drīkst veikt tikai vienu reizi.

 

2.10. Likmju rezultāti

 

2.10.1.      Attiecībā uz Notikumu ar iepriekš noteiktu spēles laiku (piemēram, futbola, basketbola vai hokeja spēle), Likmes rezultāts tiek noteikts pēc Notikuma beigām, neatkarīgi no papildlaika, neizšķirta vai citām rezultātu papildus izmaiņām (atcelšana, atteikums vai diskvalifikācija). Kompānijai iepriekš jāpaziņo par jebkādiem izņēmumiem no iepriekšminētā.

2.10.2.      Ja Notikums nav noticis līdz galam paredzētājā laikā, izņemot Notikumus ar iepriekš noteiktu spēles laiku, rezultātu nosaka Notikumu rīkotāju vadība.

2.10.3.      Gadījumā, ja Notikums notiek pēc publicētā datuma, Kompānija patur tiesības atmaksāt pieņemtās Likmes. Ja Notikums notiek pirms publicētā datuma, tad pirms Notikuma Likmes, paliek spēkā.

2.10.4.      Likmes attiecībā uz personas vai komandas stāvokli, kas nepiedalās Notikumā kaut kāda iemesla dēļ, nav spēkā. Gadījumā, ja persona vai komanda izstājās Notikuma gaitā, tad Likmes ir spēkā, bet Uzvara netiek noteikta.

2.10.5.      Gadījumā, ja vairākas Notikumā iesaistītas identiskas personas vai komandas ieņem identisku stāvokli, kas var ietekmēt Likmes Laimestu, tad attiecīgos Koeficientus jāizdala ar spēlētāju/ komandu skaitu.

2.10.6.      Nenozīmīgu kļūdu gadījumā, kuras ir radušās Kompānijas sistēmā (piemēram, drukas kļūdas dalībnieku, komandu un/ vai sacensību nosaukumos), Likme paliek spēkā, ja kļūda neattiecas uz Likmes materiālo vērtību un nemaldina Lietotāju.

2.10.7.      Likmes rezultāts tiek reģistrēts nekavējoties, pēc rezultāta publicēšanas, Kompānijas datu bāzē. Ja ir pamatotas aizdomas par notikuma leģitimitāti, Kompānija var atlikt rezultātu publiskošanu līdz mirklim, ir noskaidroti faktiskie apstākļi un aizdomas vairs nepastāv.

2.10.8.      Pēc Notikuma Likmju rezultātu reģistrēšanas Kompānijas datu bāzē, visas ar Notikumu saistītas Likmes tiek novērtētas 12 (divpadsmit) stundu laikā.

2.10.9.      Kompānija publicē rezultātus tāpat kā Likmes. Kompānija nevar labot jau publicētus rezultātus, izņemot, ja rezultātā ir acīmredzama kļūda.

2.10.10.    Publicējot Notikumus, Kompānija var izmantot citu metodi, kā noteikt šī Notikuma uzvarētāju.

2.10.11.    Ja tiek publicēti dažādi Notikumu rezultāti, tad Kompānija izsludina rezultātu saskaņā ar 2.10.9. punktu.

2.10.12.    Prognoze nav spēkā ja:

2.10.12.1. Likme ir publicēta ar kļūdu, kas ietekmē Likmes materiālo aspektu un maldina Lietotājus un, ja Likmes vērtības nonāk pretrunā pati ar sevi un ietekmē gala rezultātu;

2.10.12.2. tehnisku vai citu iemeslu dēļ, vienkāršai Likmei tiek piedāvāti, tā sauktie, drošie Koeficienti, kas var ietekmēt Lietotāja Laimestu;

2.10.12.3. Likme ir publicēta ar kļūdu Koeficientos, handikapa vai punktu limitiem. Kompānija var izlabot kļūdu bez aizkavējuma vai anulēt Prognozi;

2.10.12.4. Koeficienti ir nepareizi atjaunoti tehnisku iemeslu dēļ;

2.10.12.5. Notikums ir atcelts vai nav pabeigts, kā arī uz doto brīdi Likmes rezultāts nevar būt noteikts viennozīmīgi (piemēram, spēlē jau gūti 3 vārti un spēle joprojām notiek, tad saprotams, ka Likme virs/ zem 2.5 vārtiem tiks parasti novērtēta, bet Prognoze uz Likmi virs/ zem 3.5 vārtiem tiks anulēta);

2.10.12.6. Notikums norit atšķirīgi no Kompānijas publicētajiem nosacījumiem (piemēram, cita mājinieku komanda, cits kalns izmantots tramplīnlēkšanai, nav notikušas visas spēles, nav nospēlēts uzvarai nepieciešamais setu skaits, papildus mainīts Notikuma temats);

2.10.12.7. Notikums vai tā daļa (periods vai puslaiks) notika pirms Likme tika pieņemta;

2.10.12.8. Spēle vai sacensības notika vēlāk nekā tas bija paredzēts, tad Kompānija patur tiesības atgriezt jebkuras Likmes.

2.10.13.    Ja Kombinācijā ir viena vai vairākas Prognozes saskaņā ar punktu 2.7.10.1. vai punktu 2.10.12., katra šāda veida Prognoze Kombinētajā likmē tiek atcelta; tas nozīmē, ka Koeficienti tiek pārvērsti par 1.

2.10.14.    Īpašie noteikumi:

2.10.14.1. Beisbols: ja spēle tiek pārcelta, Likmes tiek atceltas. Ja tās pašas komandas spēlē divas spēles vienā dienā, spēļu Likmes ir attiecināmas uz pirmo spēli, ja vien nav noteikts citādāk;

2.10.14.2. Labāks stāvoklis: Kompānija var publicēt Likmes uz spēlētāja labāku stāvokli sacensību gaitā. Ja dalībnieks ieņem klasificētu vietu, tad viņa stāvoklis ir labāks par dalībniekiem ar neklasificētām vietām. Likmi anulē ja:

2.10.14.2.1.    vismaz viens dalībnieks nepiedalās sacensībās;

2.10.14.2.2.    neviens no dalībniekiem neieņēma klasificētu vietu;

2.10.14.2.3.    abi dalībnieki ieņēma klasificētu vietu, un ir identiskā stāvoklī, un nav nosacījumu, kā noteikt neizšķirta uzvarētāju.

2.10.14.3.  Teniss: ja spēles segums ir citādāks, nekā minēts iepriekš, Likmes paliek spēkā.

2.10.14.4. Teniss, galda teniss, badmintons, skvošs izstāšanās - pirms Notikuma Likmes: gadījumā ja tenisa spēlētājs izstājas, likmes tiek atceltas.

2.10.14.5. Teniss, galda teniss, badmintons, skvošs  izstāšanas - LIVE likmes: visas Likmes, kas pilnībā ir noslēgušās - tiks izvērtētas; visas Likmes, kuras nav pilnībā noslēgušās - tiks atceltas.

2.10.14.6. Likmes saistībā ar iesistajiem vārtiem sevī neiekļauj sitienus savos vārtos.

2.10.14.7. Motosports: sacīkstes starts aiz drošības mašīnas neskaitās kā drošības mašīnas izmantošana sacīkstes gaitā.

2.10.14.8. Futbols: dzelteno kartīšu skaits ietver arī kartiņu, pēc kuras uzreiz seko sarkanā kartiņa.

2.10.14.9. Hokejs: likmēs uz rezultatīvāko spēlētāju papildlaikā gūtie vārti skaitās, bet pēcspēles metienu sērijā gūtie vārti – neskaitās.  Vārtu un punktu guvēju likmēs uz spēlētājiem -  skaitās papildlaikā gūtie vārti un spēles uzvarošais pēcspēles soda metiens.

 

3. Laimestu izmaksa

 

3.1.Uzvaras gadījumā Lietotājs ir tiesīgs saņemt Laimestu.

3.2.Laimests tiek pārskaitīts uz Lietotāja kontu pēc Likmes rezultātu publicēšanas, saskaņā ar sadaļu 2.10. bez nepamatotas kavēšanās.

3.3.Ja Laimests ir izmaksāts nepareizi, Kompānija ir tiesīga pārskaitīt kļūdaino summu no Lietotāja konta uz savu kontu. Ja Lietotāja kontā nav pietiekami daudz līdzekļu, lai atgrieztu nepareizi izmaksāto summu, Kompānija var pieprasīt Lietotājam atgriezt nepieciešamu summu. Lietotājam jāpārskaita nepamatoti saņemtā summa Kompānijas kontā bez aizkavēšanās.

3.4. Ja ir šaubas par Likmes pareizību un ir pamats uzskatīt, ka Likmes veikšanas procesā ir pārkāpti normatīvie tiesību  akti, vai Noteikumi, Kompānija ir tiesīga apturēt Laimesta izmaksu līdz pārliecinās par klienta veikto darbību tiesiskumu un atbilstību Noteikumiem.

3.5. Veicot izmaksu, nauda tiek atgriezta uz to pašu kredītiestādes kontu, no kura tā tika ieskaitīta un kurš tika norādīts reģistrējoties Vietnē. Ja Lietotājs pieprasa izmaksu, neapgrozot iemaksas summu, Kompānija patur tiesības ieturēt komisijas maksu par transakcijas apstrādi.

3.6.Gadījumā, ja Lietotājs izmanto līdzekļus, kuri tika ieskaitīti kļūdaini Lietotāja kontā, piemēram, nepareizs rezultāts vai Laimesta aprēķins, un Lietotājs veicis darbību ar to, piemēram, veicis izmaksu vai Likmi, un ja Lietotāja konts pēc kļūdas labojuma ir negatīvs, tad Lietotājam ir jāatmaksā kļūdaini saņemtā summa.

3.7.Laimestu:

3.7.1.kas nepārsniedz EUR 720 (septiņi simti divdesmit eiro) - izmaksā nekavējoties;

3.7.2.no EUR 721 (septiņi simti divdesmit viens) līdz EUR 14 300 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti eiro) - izmaksā 24 stundu laikā;

3.7.3.kas pārsniedz EUR 14 300 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti eiro) - izmaksā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos; pirmo maksājumu 30% apmērā no Laimesta izmaksā 15 dienu laikā, bet otro maksājumu 70% apmērā izmaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

 

INTERAKTĪVĀ KAZINO ORGANIZĒŠANAS NOTEIKUMI

1. Vispārējie noteikumi 

1.1.   Termini

 

1.1.1.  Visiem šeit lietotajiem terminiem saskaņā ar Noteikumiem ir šāda nozīme:

o    „Kompānija” - SIA JOKER LTD.

o    „Vietne” - www.synottip.lv, interneta adrese, kur tiek organizētas azartspēles.

o    „Lietotājs” - klients, kurš ir reģistrējies Vietnē uz izmanto tās pakalpojumus.

o    „Lietotājvārds” - Lietotāja izvēlēts vārds sadarbībai ar Kompāniju.

o    „Lietotāja profils“ – katram Lietotājam tā reģistrācijas brīdī tiek izveidots atsevišķs profils Vietnē. Lietotāja profils satur informāciju par Lietotāja personas datiem, Lietotāja kontaktinformāciju, Lietotāja bankas konta numuru, informāciju par Lietotāja dalību interaktīvajās azartspēlēs, veiktajām transakcijām un Laimestu vēsturi. Lietotāja profils satur Lietotāja kontu.

o    „Lietotāja konts” - Lietotāja profila sadaļa, kurā Lietotājs var uzglabāt limitētus naudas līdzekļus, izmantot tos spēlēšanai un saņemt Laimestus.

o    „Likme” - naudas summa, ar kuru tiek riskēts, izmantojot Vietnes pakalpojumus.

o    „Iemaksa” - naudas summa, kuru Lietotājs pārskaita uz Kompānijas bankas kontu, kuru vēlāk Kompānija pārvieto uz Lietotāja Konta.

o    „Izmaksa” - naudas summa, kuru Lietotājs pieprasa kompānijai pārskaitīt no Lietotāja Konta uz savu reģistrācijas procesā norādīto bankas kontu.

o    „Maksimālā likmes noteikšanas metode”- ierobežojumi, maksimāli iespējamajām Likmēm vai transakciju skaitam 24 stundu laikā.

o    „Interaktīvā azartspēle“ - azartspēle, kurā spēlētājs var piedalīties, izmantojot interneta sakaru pakalpojumus.

         1.1.2.  Šie Noteikumi regulē Kompānijas Vietnes pakalpojumu izmantošanas kārtību un tie attiecas uz visiem Lietotājiem.

1.1.3.  Kompānija nodrošina Interaktīvo azartspēļu pakalpojumus.

1.1.4.  Vietnē Noteikumi ir tulkoti vairākās valodās, taču tikai Noteikumiem latviešu valodā ir juridisks spēks starp Lietotāju un Kompāniju. Nesaskaņu gadījumā starp Noteikumu tekstiem tiks ņemti vērā Noteikumi latviešu valodā.

1.1.5.  Kompānija nav atbildīga par saistību neizpildi vai to nesavlaicīgu izpildi, ja to cēloņi ir vispārzināmie nepārvaramas varas apstākļi (streiki, dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri u.tml.) vai jebkādi citi apstākļi, kas iepriekš nebija zināmi un ko Kompānija saprātīgiem līdzekļiem nespēj kontrolēt vai novērst.

1.1.6.  Kompānija darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem. Visi strīdi, kas varētu būt saistībā ar šiem Noteikumiem, tiek risināti savstarpēji vienojoties. Ja savstarpēji vienojoties strīdu neizdodas atrisināt, tas risināms tiesā saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

1.1.7.  Ja Lietotājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, tad pēc attiecīgās spēles par to var iesniegt sūdzību. Sūdzības un pretenzijas Kompānija pieņem 30 dienu laikā no Likmes rezultāta. Sūdzību var iesniegt: telefoniski pa tālr. 67321251 darba dienās no 8:00 līdz 16:30; elektroniski, nosūtot uz e-pastu joker@joker.lv; rakstiski, nosūtot uz uzņēmuma biroju vai iesniedzot personīgi Katrīnas ielā 12, Rīgā, LV 1045. Sūdzības tiek izskatītas un atbildes sniegtas 15 darba dienu laikā no to saņemšanas brīža.

1.1.8.  Kompānijas darbības atbilstību LR normatīvajiem tiesību aktiem kontrolē Latvijas Republikas Izložu un Azartspēļu uzraudzības Inspekcija, kas atrodas: Rīgā, Stabu 18, LV-1011, http://www.iaui.gov.lv/.

1.1.9.  Kompānija jebkurā brīdī var mainīt, labot vai papildināt Noteikumus, iepriekš saskaņojot izmaiņas ar attiecīgajām LR Valsts institūcijām. Izmaiņas stājas spēkā, kad iepriekšminētās institūcijas tās apstiprina un tās tiek publicētas Vietnē. 

 

1.2.   Reģistrēšanās noteikumi

 

1.2.1.  Tikai reģistrēti Lietotāji drīkst izmantot Vietnes pakalpojumus.

1.2.2.  Lietotājs reģistrējoties norāda  šādu informāciju:

1.2.2.1.     vārds;

1.2.2.2.     uzvārds;

1.2.2.3.     personas kods;

1.2.2.4.     dzimšanas datums;

1.2.2.5.     bankas un IBAN konta informācija;

1.2.2.6.     mājsaimniecības adrese, pasta indekss un pilsēta;

1.2.2.7.     kontakttālrunis;

1.2.2.8.     e-pasta adrese;

1.2.2.9.     Lietotājvārds un parole;

1.2.2.10.    maksimālās likmes noteikšanas metode;

1.2.2.11.    apstiprinājums, ka vēlas saņemt Kompānijas sūtītos informācijas, piedāvājuma un reklāmas e-pastus;

1.2.2.12.    apstiprinājums, ka Lietotājs ir vismaz 18 gadus vecs;

1.2.2.13.    apstiprinājums, ka Lietotājs ar Noteikumiem ir iepazinies, izpratis un piekrīt tiem.

1.2.3.  Pēc reģistrācijas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, Kompānija 3 (trīs) dienu laikā veic personas datu un vecuma verificēšanu, kur, aizdomu gadījumā, tā var pieprasīt papildus personas apliecinošu dokumentu kopijas. Kompānija pārbauda, vai persona nav izslēgta no interaktīvo azartspēļu reģistra.

1.2.4.  Reģistrēties, veikt Likmes un izmantot Vietnes pakalpojumus drīkst tikai personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu.

1.2.5.  Lietotāja Kontu reģistrēt drīkst tikai ar saviem personas datiem un to izmantot un spēlēt interaktīvās azartspēles drīkst tikai tās Lietotāja konta īpašnieks.

1.2.6.  Lietotājs nedrīkst izpaust Lietotāja konta piekļuves pamatinformāciju: Lietotājvārdu un Paroli, citām personām. Ja Lietotājam ir radušās aizdomas, ka kādam citam ir piekļuve Lietotāja Kontam, jāziņo Kompānijai. Ja Kompānijai rodas aizdomas, ka Lietotāja kontu izmanto trešā persona, Kompānijai  ir tiesības Lietotāja kontu „iesaldēt“, t.i. uz laiku liegt Lietotāja konta darbību, līdz faktu un informācijas noskaidrošanai.

1.2.7.  Aizliegts likt Likmes trešo personu vārdā. Kompānija patur tiesības šīs Likmes anulēt.

1.2.8.  Kompānijai ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt un pārliecināties par Lietotāja reģistrēšanās procesā sniegtajiem datiem.

1.2.9.  Kompānija patur tiesības atteikt jauna Lietotāja reģistrāciju, bloķēt vai slēgt Lietotāja kontu nepaskaidrojot iemeslus.

1.2.10.      Viena persona nedrīkst reģistrēt vairāk par vienu Lietotāja kontu, ja tiek konstatēts fakts, ka Lietotājam ir vairāki Lietotāja konti un tie ir tikuši lietoti, lai apietu Noteikumus vai limitus, Kompānija patur tiesības bloķēt visus Lietotāja kontus un anulēt limitu pārsniedzošās Likmes vai arī visas Likmes un Laimestus.

1.2.11.      Katrai mājsaimniecībai drīkst būt tikai viens Lietoāja konts, ja to ir vairāki, tad par to jāziņo Kompānijai. Ja Kompānijai netiek par to ziņots, tā ir tiesīga anulēt daļu vai visas Likmes un Laimestus, kas ir veiktas no šīs mājsaimniecības visiem Lietotāju kontiem.

1.2.12.      Lietotājs drīkst pieprasīt sevi izslēgt no Vietnes uz jebkādu laika periodu.

1.2.13.      Lietotāja konta anulēšanas vai bloķēšanas gadījumā Kompānija patur tiesības līdzekļu izmaksu veikt tikai pēc to izcelsmes konstatēšanas.

1.2.14.      Kompānija katram Lietotājam var uzstādīt, vai mainīt jebkādus limitus nepaskaidrojot iemeslus. 

 

1.3.   Iemaksas noteikumi

 

1.3.1.  Lietotājs drīkst papildināt savu Lietotāja kontu, tikai uz sava vārda reģistrēta bankas konta vai kredītkartes ar vienu no trim metodēm: Swedbank internetbanka, kredītkarte vai bankas pārskaitījums. Ja iemaksa tiek veikta no maksājuma līdzekļa, kas ir reģistrēts uz kāda cita vārda vai kā citādi kļūdaini iemaksāta, nauda tiek atmaksāta, ieturot bankas komisijas.

1.3.2.  Maksimālā vienas Iemaksas summa ir EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti eiro), bet maksimālā diennakts Iemaksas summa ir EUR 8000 (astoņi tūkstoši eiro).

1.3.3.  Minimālā vienas Iemaksas summa ir EUR 10 (desmit eiro).

1.3.4.  Naudas līdzekļu plūsma notiek tikai eiro valūtā. 

 

2.             Spēļu noteikumi.

 

           Katras Kazino spēles noteikumi tiek apstiprināti atsevišķi:

Adventure Palace

Agent Jane Blonde

Alchemists Gold

Aquarium

Ariana

Avalon II

Blazing Ice

Booming 7

Booming Gold

Bush Telegraph

Cherry Bomb

Cherry Bomb deluxe

Chicago Nights

Classico

Crazy Grizzly

Devil’s Heat

Dice Rush

Dolphins Luck

Dracula's Family

Exotic Fruit

Firespell

Flaming Dragon

Football Star

Fruit Awards

Gem-O-Rama

Genie Wishes

Gold Factory

Gold Rush

Golden Myth

Golden Profits

Halloween Fruits

Hell Mania

Hells Bars

Hot Ink

Ice World

Immortal Romance

Jetsetter

Joker 40

Karate Pig

Lucky Pot

Monster Munchies

Moonlight Fortune

Odysseus

Respin Joker

Retro Reel Extreme Heat

Rhyming Reels Queen of Hearts

SkyWay

So Much Sushi

Space Corsairs

Spellcraft

Sweet Dreams

Taiga

The Lost Princess Anastasia

Thunder Reels

Thunderstruck II

Tiger vs Bear

Treasures Of Tombs (bonus)

Valley of Pharaohs

Wild Cherries

Wild Hunter

Wild Jester

Wild Warp

Multi-hand European Blackjack Gold

Roulette Diamonds

Roulette Ultimate

Joker Poker

007 Fruits 81st Cabaret Black Magic Royal Wild    

 

3.         Laimestu izmaksa

 

3.1.Uzvaras gadījumā Lietotājs ir tiesīgs saņemt Laimestu.

3.2.Laimests tiks pārskaitīts uz Lietotāja kontu.

3.3.Ja Laimests ir izmaksāts nepareizi, Kompānija ir tiesīga pārskaitīt kļūdaino summu no Lietotāja konta uz savu kontu. Ja Lietotāja kontā nav pietiekami daudz līdzekļu, lai atgrieztu nepareizi izmaksāto summu, Kompānija var pieprasīt Lietotājam atgriezt nepieciešamo summu. Lietotājam jāpārskaita nepamatoti saņemtā summa Kompānijas kontā bez aizkavēšanās.

3.4.Ja ir šaubas un ir pamats uzskatīt, ka ir pārkāpts likums, Kompānija ir tiesīga apturēt Laimesta izmaksu līdz administratīvo struktūru, tiesībaizsardzības iestāžu vai tiesas galīgā lēmuma pieņemšanai.

3.5.Veicot izmaksu, nauda tiek atgriezta uz to pašu kredītiestādes kontu, no kura tā tika ieskaitīta un kurš tika norādīts reģistrējoties Vietnē.

3.6.Gadījumā, ja Lietotājs izmanto līdzekļus, kuri tika ieskaitīti kļūdaini Lietotāja kontā, tad Lietotājam ir jāatmaksā kļūdaini saņemtā summa.

3.7.Laimestu:

3.7.1.kas nepārsniedz EUR 720 (septiņi simti divdesmit eiro) - izmaksā nekavējoties;

3.7.2.no EUR 721 (septiņi simti divdesmit viens) līdz EUR 14 300 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti eiro) - izmaksā 24 stundu laikā;

3.7.3.kas pārsniedz EUR 14 300 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti eiro) - izmaksā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos; pirmo maksājumu 30% apmērā no Laimesta izmaksā 15 dienu laikā, bet otro maksājumu 70% apmērā izmaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

 

 

 

 

Kāpēc SYNOTTIP?

Ir vairāki iemesli, kāpēc pievienoties tieši mums jau tagad. Mēs esam licencēts, uzticams un drošs. Visi mūsu reģistrētie spēlētāji saņem daudz priekšrocības. Nebeidzama jautrība un aizraujoša spriedze jau gaida Tevi.

KLIENTU ATBALSTS
Mēs esam gatavi palīdzēt.